• زمان تحت نظر بودن متهم چقدر است؟
  • سلام میخواستم بدانم اگر شخصی برای تکمیل تحقیقات بازداشت شود تا چه زمان می توان او را در بازداشت نگه داشت؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون چنانچه در جرایم مشهود نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله به صورت کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاد تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند در هر حال ضابطان نمیتوانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.

-->