• نیابت قضایی در حوزه بخش بر عهده کیست؟
  • سلام میخواستم بدانم که نیابت قضایی در حوزه قضایی بخش بر عهده کبست؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون انجام نیابت قضایی در خوزه قضایی بخش بر عهده رییس یا دادرس علی البدل دادگاه آن محل است.

-->