• مهلت شکایت از صادر کننده و ظهر نویس چک
  • با سلام مجدد شما جنبه کیفری را فرمودید ، لطفا جنبه حقوقی آنرا نیز بفرمایید از صادر کننده چک تا چه مدت میتوانم شکایت کنم از ظهر نویس چطور ؟ قبل از گواهی برگشتی از بانک تا چه مدت از تاریخ سر رسید چک بعد از گواهی برگشتی از بانک تا چه مدت از تاریخ سر رسید چک
1400/07/01

سلام در خصوص وضعیت حقوقی باید گفت

دعوای حقوقی در خصوص پرونده های مرتبط با چک مشمول مرور زمان نخواهد شد و شما میتوانید بدون محدودیت هر زمان که بخواهید در این خصوص دادخواست تنظیم کنید

دارنده چک میتواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید

-->