• آیا می‌توان به جای معرفی کفیل وثیقه گذاشت؟
  • سلام مقام قضایی در پرونده من قرار تامین صادر کرده و باید کفیل معرفی کنم میخواستم بدانم که آیا میتوان به جای معرفی کفیل وثیقه گذاشت؟
-->