• آیا میتوان با معرفی کفیل وثیقه را آزاد کرد؟
  • سلام میخواستم بدانم که آیا میتوانم با معرفی کفیل وثیقه خود را آزاد کنم؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون اگر قرار تامینی که بازپرس برای شما تعیین کرده در ابتدا قرار کفیل بوده و شما وثیقه سپرده باشید تبدیل قرار وثیقه به کفیل امکان پذیر است اما اگر بدوا قرار وثیقه صادر شده باشد شما نمیتوانید آنرا به قرار معرفی کفیل تبدیل نمایید

-->