• آیا شخص حقوقی را هم میتوان به عنوان کفیل معرفی کرد؟
  • سلام میخواستم بدانم که در پرونده خودم که در آن قرار معرفی کفیل صادر شده آیا میتوانم به جای شخص حقیقی شخص حقوقی به عنوان کفیل معرفی کنم؟
1400/07/01

بر اساس قانون معرفی کفیل به عنوان شخص حقوقی با رعایت شرایطی که برای معرفی کفیل نعیین شده ایرادی ندارد

-->