• اگر کفیل شخصی شوم و او فرار کند چه حکمی دارد؟
  • سلام میخواستم بدانم که بر اساس قانون اگر شخصی که کفالتش را برعهده گرفتم فرار کرد چه حکمی دارد؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون اگر متهم احضار شود و بدون غذر موجه حضور نیابد وجه الکفاله ضبط میشود

1400/07/01

وجه الکفاله بنفع دولت ضبط خواهدشد

-->