• چگونه میتوانم وثیقه خود را آزاد کنم؟
  • سلام برای شخصی وثیقه گذاشتم میخواستم بدونم که چگونه میتونم وثیقه خودم را آزاد کنم
1400/07/01

مراجعه کننده! اگرشماواقعاگرفتارهستیدیادوست داریدمشورت بگیرید با بنیاد یا بادفاتر متخصصان تماس وهزینه مشاوره راپرداخت نماییدوCaptionsهاراباسوالات متعددپرنکنیدیابرویدوکتاب قانون بخرید وبخوانید.اینجاجای سوالات متعدد وپاسخهای رایگان یک یا دوبارحداکثراست نه 10سوال هماهنگ وبیشتر.رعایت ادب اخلاق و احترام به شعور ممیزومتخصص شرط اصول اولیه انسانیت و مردانگی و عرف واخلاق مداری است. مانحن فیه کلا وجزا منفی وکسرازآمارشود.

1400/07/01

سلام بر اساس قانون وثیقه گذار میتواند در هر مرجله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم حسب مورد رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است را درخواست کند مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه را فراهم کند

-->