• سلام آیا میتوانم انصراف خودم را از کفالت فردی از مرجع قضایی بخواهم؟
  • سلام آیا میتوانم از کفالت برای فردی منصرف شوم؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون وثیقه گذار میتواند در هر مرجله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم حسب مورد رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است را درخواست کند مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه را فراهم کند

1400/07/01

کارشناس محترم بدلیل انکه مشارالیه سوالات متعدد ازیک منشاء پشت سرهم مطرح وامتیازتبرعی دیگران گرفتندضمن عدم پاسخگویی منفی وکسرازآمارنمایید.اگرمشارالیه بسیارگرفتارهستندوقت بگیریندوهزینه پرداخت سرویس ومشاوره تخصصی بگیرند.

-->