• کفیل یا وثیقه گذار بر اساس چه دلایلی و تا چه زمانی میتوانند نسبت به اخذ وجه التزام و وثیقه اعتراض کنند
  • سلام میخواستم بدانم که پس از ابلاغ دستور دادستان بر اخذ وجه التزام و ضبط وثیقه تحت چه عناوینی میتوانم به این دستور اعتراض کنم و اعتراض من تا چه زمانی پذیرفته میشود؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون

وثیقه گذار مینواند در موارد زیر نسبت به اخد وجه التزام یا ضبط وثیقه اعتراض کند

هرگاه مدعی شوند که در ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است

هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کردند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است

هرگاه مدعی شوند متهم با دلایل موجه نتوانسته حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار به دلایل موجهی نتوانستند متهم را حاضر کنند

هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده اند

هرگاه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است

مرجع رسیدگی به این اعتراض هم دادگاه کیفری دو نزدیکترین شهرستات آن استان است

-->