• آیا هنگامی که دستور ضبط بخشی از قرار ضبط وثیقه صادر شده میتوانم به جای وثیقه مبلغی را به دادگستری واریز کنیم و از ضبط وثیقه جلوگیری کنم
  • سلام میخواستم بدانم که آیا هنگامی که دستور ضبط بخشی از قرار ضبط وثیقه صادر شده میتوانم به جای وثیقه مبلغی را به دادگستری واریز کنیم و از ضبط وثیقه جلوگیری کنم
1400/07/01

سلام بر اساس قانون

هرگاه متهم یا وثیقه گذار یا کفیل ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کنید، ضبط انجام نمیشود

-->