• چک
  • با سلام گفته شده از اول آذر ۹۹ ، صادر کننده چک باید اطلاعات چک و مشخصات خود ، چک و گیرنده آنرا در سامانه صیاد درج کند و حتی ظهر نویسی فیزیکی هم انجام نمی شود ، سوال اینجاست که تکلیف چکهایی که از قبل داشتیم و موعد آن مثلا دیماه و یا اسفندماه باشد چه میشود؟ از کسی ۶ ماه پیش چک گرفتیم که موعد آن دیماه است، تکلیف چه میشود؟
1400/07/01

اصولا قوانین جدید اعمال حقوقی که در گذشته انجام شده است را تغییر نمیدهند و در همین مورد هم به نظر میرسد قوانین قبلی حاکم است

1400/07/01

اصولا قوانین قبل حاکم خواهندبود

-->