• مرجع صالح برای اعتراض به قرار منع تعقیب چیست؟
  • سلام میخواستم بدونم مرجع صالح برای اعتراض به قرار منع تعقیب چیست؟
1400/07/01

مرجع رسیدگی دادگاهی هست که اصل اتهام در آن رسیدگی میشود و چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد دادگاه کیفری دو محل صالح به رسیدگی است.

-->