• مرجع رسیدگی برای اعتراض به قرار موقوفی تعقیب چیست؟
  • سلام میخواستم بدونم اگر به قرار منع تعقیبی که برای طرف مقابل صادر شده باشد مرجع صالح برای این اعتراض کدام دادگاه است؟
1400/07/01

مرجع رسیدگی دادگاهی هست که اصل اتهام در آن رسیدگی میشود و چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد دادگاه کیفری دو محل صالح به رسیدگی است.

-->