• مرجع رسیدگی برای ااعتراض به قرار بازداشت موقت کجاست؟
  • سلام میخواستم بدانم مرجع صالح برای اعتراض به قرار بازداشت موقت کجاست؟
1400/07/01

مرجع رسیدگی دادگاهی هست که اصل اتهام در آن رسیدگی میشود و چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد دادگاه کیفری دو محل صالح به رسیدگی است.

1400/07/01

مطابق قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه صالح مرجع رسیدگی به اعتراض به قرارمیباشد .اعم از دادگاه انقلاب ،کیفری یک ،کیفری دو

-->