• مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی کجاست؟
  • سلام میخواستم بدونم که مرجع صالح برای رسیدگی به جرم سیاسی کجاست؟
1400/07/01

مراجعه کننده! اگرشماواقعاگرفتارهستیدیادوست داریدمشورت بگیرید با بنیاد یا بادفاتر متخصصان تماس وهزینه مشاوره راپرداخت نماییدوCaptionsهاراباسوالات متعددپرنکنیدیابرویدوکتاب قانون بخرید وبخوانید.اینجاجای سوالات متعدد وپاسخهای رایگان یک یا دوبارحداکثراست نه 10سوال هماهنگ وبیشتر.رعایت ادب اخلاق و احترام به شعور ممیزومتخصص شرط اصول اولیه انسانیت و مردانگی و عرف واخلاق مداری است. مانحن فیه کلا وجزا منفی وکسرازآمارشود.

1400/07/01

سلام بر اساس قانون مرجع رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوغ جرم است که با حضور هیات منصفه رسیدگی صورت میگیرد

1400/07/01

باسلام ،مرجع رسیدگی به اینگونه جرایم دادگاه کیفری یک باحضور هیأت منصفه

-->