• اگر محل اقامت متهم را ندانم آیا میتوانم شکایت کنم؟
  • سلام اگر بخواهم از کسی شکایت کنم اما آدرس محل اقامت او را ندانم باید چه کاری انجام دهم؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون هرگاه محل اقامت متهم معلوم نباشد و به طریق دیگری نیز ابلاغ احضاریه مقدور نباشد وقت رسیدگی تعیین میشود و  مفاد احضاریه یک توبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار ملی یا محلی آگهی میشود

-->