• در ابلاغ احضاریه بوسیله روزنامه تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی چقدر باید باشد
  • سلام میخواستم بدانم در ابلاغ احضاریه بوسیله روزنامه تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی چقدر باید باشد
1400/07/01

سلام بر اساس قانون در ابلاغ اخضاریه بوسیله روزنامه کثیر الانتشار تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید کمتر از یکماه باشد

-->