• وضعیت حقوقی معاملات محجور در زمان حجر
  • شخصی محجور بوده حکم حجرش هم امسال ۹۹/۱/۲۰ صادر شده ولی در حکم حجر صادره شروع حجر از تاریخ ۸۳/۴/۱۴ ذکر و اعلام شده و اکنون محجور در زمان حجرش تمامی اموال و دارایی خود را منتقل کرده و هیچ دارایی و مالی ندارد و حال بنده نیز قیم قانونی ایشان هستم و میخواهم برای ابطال معاملات و اسناد انتقالی اقدام کنم و همچنین یکی از این معاملات و انتقالات مربوط به یک قطعه زمین اوقافی بوده که در زمان حجر به غیر واگذار کرده حال چه باید کرد؟
1400/07/01

ماده 213 قانون مدنی مقرر کرده است که معامله محجورین نافذ نیست بنابراین شما میتوانید بر اساس صلاح او معاملاتی که انجام داده است را تایید یا رد کنید

-->