• اگر طرفین دعوا حق تجدید نظر خواهی خود را ساقط کنند آیا نمیتوان دیگر تجدید نظر کرد؟
  • سلام میخواستم بدونم که اگر طرفین دعوا حق تجدید نظر خواهی خودشان را ساقط کنند دیگر نمیتوان نسبت به آن پرونده تجدید نظر خواهی کرد؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی خود را سافط کنند، تجدید نظر یا فرجام خواهی آنان جز در حصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای مسموع نیست

-->