• چه دادگاهی به درخواست اعسار از هزینه تجدید نظر خواهی رسیدگی میکند؟
  • سلام من میخواستم از رایی که علیه من صادر شده است اعتراض کنم میخواستم بدانم که باید اعتراض من توسط دادگاه تجدید نظر رسیدگی میشود یا توسط دادگاه بدوی؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون هرگاه تجدید نظر خواه مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم شود دادگاه صادر کننده رای نخستین به این ادعا خارج از نوبت رسیدگی میکند.

-->