• مدت مرخصی زندانی به دلیل یکی از اقوام درجه یک او چقدر است؟
  • سلام میخواستم بدونم که مدت مرخصی زندانی به دلیل یکی از اقوام درجه یک او چقدر است؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون اگر یکی از بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبثه اول یا همسر و یا به دلیل ازدواج فرزندان زندانی میتواند به تشخیص دادستان حداکثر تا 5 روز از مرخصی استفاده نماید

-->