• آیا میتوانم در شرکتی که قبلا کار میکردم و تعطیل شده بود دوباره مشغول شوم؟
  • سلام من در یک شرکت تولیدی کار میکردم که متاسفانه به دلیل وضعیت اقتصادی چند وقت تعطیل شده بود میخواستم بدونم که آیا میشود دوباره به آن شرکت برگردم و کار خودم را ادامه بدهم
1400/07/01

بر اساس قانون چنانکه کارگاه تعطیل شود به دلایل غیر قابل پیش بینی پس از فعالیت مجدد کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد و مشاغلی که وجود دارد به کار بگمارد

-->