• سلام اگر شرکتی که در آن کار میکنم مرا به صورت غیر قانونی اخراج کند چه کاری میتوانم انجام دهم؟
  • سلام در شرکتی کار میکردم و رئیس شرکت من را به صورت غیر قانونی و به دلایل غیر موجه اخراج کرد میخواستم بدانم که باید به کجا باید مراجعه کنم
1400/07/01

سلام در صورتی که شرکت شما را اخراج کرده باشد و شما اعتراض داشته باشید میتوانید از طریق هیات تشخیص اعتراض خود را مطرح کنید و در صورتی که نتیجه نگرفتید و هیات تشخیص اخراج شما را قانونی تشخیص داد میتوانید به هیات حل اختلاف مراجعه کنید و در آخر اگر به نظرتان رای هیات هل اختلاف نیز قانونی نبود میتوانید به دیوان عدالت اداری مراجعه کنید

-->