• آیا میتوان اگر موجودی حساب کم باشد مبلغ را گرفت و چک را برگشت زد
  • سلام من چکی داشتم و برای دریافت مبلغ آن به بانک رفتم که متوجه شدم موجودی حساب صاحب حساب کمتر از مبلغ چک است میخواستم بدانم آیا میتوانم هم مبلغی که در حساب است را دریافت کنم هم چک را برگشت بزنم؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون جدید چک

در صورتی که موچودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دانده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فورا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت گواهی و درج آن در گواهینامه ای (گواهی عدم پرداخت) آن را به متقاضی تحویل دهد

باید توجه داشت که چک تنها نسبت به مبلغ کسری بی محل محسوب شده و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک میشود

-->