• در چه صورتی به دلیل بدهی به زندان میافتم؟
  • سلام به موجب حکمی در دادگاه بنده محکوم به پرداخت مبلغی پول شدم در صورت انجام ندادن موضوع حکم آیا امکان زندان رفتن من هست؟
1400/07/01

با سلام

وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 

اگر شما ادعای اعسار خود را تا 30 روز پس از ابلاغ اجراییه مطرح کرده باشید و صورت کلیه ی اموال خود را ضمیمه کرده باشید حبس نمی شوید مگر در صورتی که ادعای اعسار شما به موجب حکم قطعی رد شود .

-->