• صدور چک از حساب مسدود چه مجازاتی دارد؟
  • سلام من از شخصی چکی دریافت کردم اما متوجه شدم که حساب این شخص از قبل مسدود بوده میخواستم بدونم مجازات صدور چک از حساب مسدود چقدر است؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون هرکس باتوجه به اینکه حساب بانکی او مسدود بوده است اقدام به صدور چک کند به حبس از یک تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد

-->