• چک در چه صورت مجازات کیفری در بر خواهد داشت؟
  • سلام میخواستم بدانم در چه صورتی میتوانم از شخصی به عنوان صدور چک بلامحل شکایت کنم و او را به زندان بیندازم
1400/07/01

سلام برای استفاده از جنبه کیفری چک باید تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه کنید

اگر پس از شش ماه شکایت ننمایید دیگر حق شکایت کیفری نخواهید داشت

-->