• صادر کننده چک چگونه میتواند حسابش را مسدود کند؟
  • سلام چند روز پیش متوجه شدم از دفترم سرقت شده و یکی از چک هایم که امضا داشته به سرقت رفته است میخواستم بدونم که به چه طریفی میتونم حسابم را مسدود کنم؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون شما باید ابتدا به بانک بروید و به دلیل سرقت به بانک درخواست عدم پرداخت وجه چک را بدهید توجه داشته باشید که کتبا باید این درخواست را انجام دهید

توجه داشته باشید که شما باید ظرف یک هفته شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم کنید و گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک ارائه دهید

در غیر از این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌نماید

-->