• شرایط صدور اجراییه برای چک توسط قاضی چیست؟
  • سلام بنده چکی داشتم که بعد از مراجعه به بانک متوجه شدم حساب مورد نظر موجودی ندارد و بانک برای من گواهی غدم پرداخت صادر کرد میخواستم بدونم که برای صدور اجراییه باید چه کاری انجام دهم
1400/07/01

بر اساس قانون بابد به دفتر خدمات الکترونیک قضایی بروید و با تقدیم دادخواست از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نمایید دادگاه در صورتی که شرایط لازم را چک شما داشته باشد اقدام به صدور اجراییه میکند شرایط لازم از این قرار است

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.

-->