• چک کیفری ۲
  • با سلام مجدد، منظورتان را از دو تاریخ در چک متوجه نشدم، چک من به تاریخ ۲۰ /۱۰ /۱۳۹۹ می باشد و تاریخ دیگری در آن نوشته نشده ، اگردر این تاریخ پاس نشد ، می توانم شکایت کیفری کنم؟
1400/07/01

نبودن تاریخ به این معنی است که چک نباید زمان دار باشد یعنی اگر یکی تاریخ سر رسید و یک تاریخ صدور در چک وجود داشته باشد چک جنبه کیفری خود را از دست میدهد

1400/07/01

بر اساس آنچه گفته شد و چک شما یک تاریخ بیشنر ندارد در صورتی که چک شما مدت دار نبوده و مشروط به شرطی یا برای ضمانت نبوده میتوانید تحت عنوان صدور چک بلامحل شکایت نمایید

1400/07/01

اقا/خانم اگر برای شمامهم نیست که هزاران بار سوال رایگان از ممیزوسرممیزان متخصص بنیادبپرسیدبسیاررفتارشما زشت وبی اخلاقی هست که انگارشماازآن خیری نبرده ایدوالایکبارسوال منجز کوتاه مختصرومفیدوصبرتاپاسخ ارسال گردد ولاغیرواگردوست داریدسوالات متعددمطرح نماییدبانمره تلفن بنیادیا دارالوکاله دوستان تماس گرفته هزینه حق المشاوره وحق المطالعه راپرداخت وبصورت اینترنت یا تلفنی یاحضوری دروقت وروزمعین پاسخ های خودتان رادریافت کنید.اخلاق صبوری ودرستکاری ازحسن رفتار تمام انسانهادرکل جهان است.اگرشمارعایت نمی کنیدلطفاب شعور وشخصیت همکاران احترام بگذارید. ممیز/سرممیز گرامی منفی وکسرازآمارگردد.اقدام ندارد

-->