• برای تعیین قیم محجوری که تبعه ایران است اما در ایران اقامت ندارد به کجا مراجعه کنم؟
  • سلام برای تعیین قیم فرد محجوری که تبعه ایران است اما در ایران سکونت ندارد باید به دادگاه کدام شهر مراجعه کنم ؟
1400/07/01

سلام براساس ماده 48 قانون امور حسبی اگر محجور در ایران اقامتگاه یا محل سکونت موقت داشته باشد دادگاه محل اقامت یا سکونت موقت وی صالح به رسیدگی است اما اگر هیچ کدام از دو مورد را نداشته باشد وفق ماده 49 قانون امور حسبی دادگاه شهرستان تهران صالح به رسیدگی می باشد.

-->