• تعیین قیم برای همسرم که دارای حجر شده است
  • سلام خانم بنده مدتی است که به حکم دادگاه محجور است میخواستم بدونم من میتونم قیم خانمم بشم یا نه ؟
1400/07/01

سلام براساس 62 قانون امور حسبی در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است .تشخیص صلاحیت داشتن شما نیز با دادگاه می باشد.

-->