• آیا فروش اموال شخص محجور توسط قیم امکان پذیر است؟
  • سلام بنده قیم شخص محجوری هستم میخواستم بدونم میتوانم با استناد به سمت قیمومت خودم اموال شخص محجور رو بفروشم ؟
1400/07/01

سلام براساس قانون امور حسبی باید بین اموال شخص محجور تفکیک قائل شد. وفق ماده 81 قانون مذکور اموال منقول محجور قابل فروش است اما برای فروش آن شروطی در ماده ذکر شده است که عبارتند از : 1.  حتما رعایت مصلحت محجور انجام بشود  2. و اموال منقول مورد احتیاج  شخص محجور نباشد.

راجع به اموال غیرمنقول محجور در ماده 83 قانون مذکور آمده است که اموال غیر منقول محجور قابل فروش نیست مگر با رعایت مصلحت و تصویب دادستان.

-->