• تقسیم اموال بین برادرزاده و عمه متوفی چگونه است؟
  • سلام. عمویی داشتم که دو سال پیش بدون بچه و همسر فوت کردند و تنها من و همسرم و عمه ایشان از بستگان او مانده ایم. آیا تمام اموال به من و همسرم میرسد؟
1400/07/01

سلام و احترام. مطابق ماده ۸۶۲ قانون مدنی اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها از طبقه دوم هستند و عمه از طبقه سوم لذا با وجود شما به عمه متوفی ارث نمی رسد و کل ماترک بعد از پرداخت دیون به شما منتقل می شود.

-->