• مرجع صالح برای رسیدگی به امور غایب مفقودالاثر کجاست؟
  • سلام مدت دو سال هست که از شوهر بنده  خبری نیست و به عبارتی گم شده است در این مدت تمام امور مالی وی دچار وفقه و سردرگمی شده میخواستم بدونم مرجع صالح برای رسیدگی به این امر کجاست؟
1400/07/01

سلام در اصطلاح حقوقی به همسر شما غایب مفقودالاثر گفته می شود و بر اساس قانون امور حسبی رسیدگی به امور شخص غایب مفقود الاثر در صلاحیت دادگاه آخرین محل اقامت غایب است. اگر اقامتگاه غایب خارج از کشور باشد دادگاه آخرین محل سکونت موقت وی صالح به رسیدگی می باشد.هر گاه شخص غایب اقامتگاه و محل سکونت موقت نداشته باشد به امور وی در دادگاه محل اقامت یا سکونت موقت ورثه غایب رسیدگی می شود.

-->