• چگونگی اداره اموال شخص غایب
  • سلام خانم بنده مدت دو سال است که غایب است و ما هیچ خبری از وی نداریم میخواستم بدونم آیا برای اداره اموال به جا مانده از او کاری می توانم انجام بدم ؟ 
1400/07/01

سلام بر اساس ماده 1012 قانون مدنی اگر همسر شما برای اداره اموال خود تکلیفی معین کرده باشد باید طبق همان عمل شود. اگر تکلیفی برای اداره اموال معین نشده باشد و کسی هم قانونا حق تصدی امور او را نداشته باشد شما می توانید از دادگاه تقاضای تعیین امین بکنید.اگر در مورد تعیین امین یکی از وراث غایب تضمینات کافی به دادگاه بدهد دادگاه نمی تواند امین دیگری معین کند و ورثه ی شخص غایب به به سمت امین منصوب میشوند.

-->