• وجود شرط غیر عقلانی در قرارداد چه حکمی دارد؟
  • سلام میخواستم با شخصی قراردادی منعقد کنم تا خانه او را بخرم اما متاسفانه آن شخص شرطی در قرارداد گذاشته که من را مردد کرده است مفاد شرط از این قرار است که طرف قرارداد شرط کرده است که باید در قبال خرید خانه با او رابطه جنسی داشته باشم میخواستم بدونم که اگر بعد از انعقاد قرارداد این شرط را اجرا نکنم قرارداد باطل میشود یا خیر
1400/07/01

سلام بر اساس قانون در قراردادی که شرط غیر مشروعی ذکر شود آن شرط باطل است اما مبطل عقد نیست و در واقع فروش ملک به صحت خود باقی است اما باید توجه داشته باشید که طرفین قرارداد باید از سلامت عقلی و قوه اراده برخوردار باشند در غیر اینصورت قرارداد باطل خواهد بود

علاوه بر این باید منظور آن شخص نیز به صورت دقیق بررسی شود که آیا منظور آن شخص از رابطه جنسی رابطه ای تحت نکاح بوده یا عمل خلاف شرع اگر منظور ایشان نکاح بوده شرط صحیح است اگر منظور رابطه جنسی باشد شرط باطل اما عقد صحیح است

1400/07/01

کلیه شروط که که ازمنظر قانون فقه اخلاق عرف و عقل بی معنا باشند باطل امااگردر*خود متن عقد یا تعهدنامه*درست باشدپابرجاخواهدماند,پس شرط یاشروط باتوضیح فوق الذکرباطل واصل موضوع پابرجاخواهدماند.

-->