• اگر پدرم قبل از پدربزرگم فوت کند آیا من به عنوان نوه می توانم از پدر بزرگم ارث ببرم ؟
  • سلام  پدر بزرگ بنده از تاریخ 96/7/13 مفقود بوده و در تاریخ 99/2/10 خبری مبنی بر فوت وی به ما رسیده است. پدر بنده نیز در تاریخ 98/10/11 فوت کرده است. میخواستم بدونم من به عنوان نوه می توانم از پدر بزرگم ارث ببرم یا نه ؟  
1400/07/01

سلام 

براساس ماده 1016 قانون مدنی هر گاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقود الاثر مسلم شود،اموال او بین وراث موجود حین الموت تقسیم می گردد .بر طبق این ماده چون پدر شما قبل از پدر بزرگتان فوت کرده و در زمان فوت پدر بزرگ زنده نبوده شما نمی توانید ارث ببرید.

-->