• چگونگی تصرف وراث در اموال شخص غایب
  • سلام پدر بنده از تاریخ 96/2/23 مفقود شده و خبری از او نداریم می خواستم بدونم آیا ما که ورثه پدر هستیم میتونیم در اموال و دارایی پدر دخل و تصرف کنیم؟
1400/07/01

سلام بر اساس ماده 136 قانون امور حسبی و 1025 قانون مدنی وراث غایب مفقود الاثر می توانند درخواست تصرف موقت در اموال شخص غایب را به دادگاه ارائه دهند. البته این درخواست دارای یک سری شروط و تشریقات است . اول اینکه پدر شما قبل از غیبتش، کسی را به عنوان امین جهت اداره اموال مشخص نکرده باشد. اگر کسی برای اداره اموال معرفی نشده بود در صورت احراز صلاحیت وراث از سوی دادگاه، آگهی ای در سه دفعه متوالی که هر کدام به فاصله یکماه منتشر می شود و پس از گذشت یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی و عدم وصول خبری از غایب با اخذ ضامن یا تضمینات کافی از وراث، اموال را به تصرف شما می دهند.  

-->