• صدور اجراییه با کدام دادگاه است؟
  • سلام من رایی را از دادگاه تجدید نظر دریافت کردم میخواستم بدونم که برای صدور اجراییه باید به کدام دادگاه مراجعه کنم بدوی یا تجدید نظر
1400/07/01

سلام بر اساس قانون صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.

-->