• چگونه میتوان از عملیات اجرای حکم جلوگیری کرد؟
  • سلام من در خانه اجاره ای زندگی میکنم دو ماهی است که قرارداد اجاره ما تمام شده و از موجر مهلت خواستم اما او به ما مهلت نداد و گفت باید تخلیه کنید در صورتی که در ایام کرونا دولت گفته بود که میتوانیم قرارداد اجاره را تمدید کنیم با این اوصاف موجر دستور تخلیه منزل ما را گرفته است و مامورین اجرا به ما اخطار داده اند که باید منزلمان را تخلیه کنیم میخواستم بدونم که راهی وجود داره که بتونیم مهلت بگیریم یا دستور تخلیه را لغو کنیم
1400/07/01

سلام بر اساس قانون مامورین اجرا نمیتوانند اجرای حکم را تعطیل یا قطغ نمایند یا به تاخیر بیاندازند

تنها مواردی که امکان تاخیر وجود دارد این است که به دستور دادگاهی که اجرای حکم را صادر کرده است یا دادگاهی که صلاخیت صدور دستور تاخیر اجرای جکم را دارد یا ابراز رسید محکوم له دائر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی موجر در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر امکان پذیر است

-->