• آیا در عقد منقطع، نفقه به زن تعلق می گیرد؟
  • سلام من به مدت 6 ماه، اقدام به ازدواج موقت با خانومی داشتم. مهریه را نیز همان ابتدا مشخص کرده و به وی پرداخت کردم. از چند روز قبل، ایشان از من درخواست نفقه کرده و میگوید اگر نفقه بهش ندهم، از بنده شکایت می کند. سوالی که از خدمت شما دارم این است که آیا در عقد موقت، نفقه به زن تعلق می گیرد؟
1400/07/01

سلام 

بر اساس ماده 1113 قانون مدنی، در عقد منقطع زن ق نفقه ندارد. البته بخش دوم همین ماده، استثناء هم قرار داده است. بدین شرح که اگر در موقع عقد شرط نفقه در عقد ذکر شده باشد، نفقه به زن تعلق می گیرد. 

1400/07/01

خیر عقط مهریه درنکاح متعه یا منقطعه تعلق خواهد گرفت مگر درایام زناشویی بشما زوج سیاق مبنی براین امر وهمچنین برای او کارهایی که تبرعا بوده انجام داده اید بمانند آنکه مشارالیه مریض وشما اورا تیمار کرده باشید که بایدبااصول واسنادومدارک واستشهادنامه رسمی دفاتراسنادرسمی باید بتوانید درمحکمه عمومی حقوقی اثبات نماید ولاغیر.

-->