• آیا طلاق از شخص غایب در زمان غیبت امکان پذیر است؟
  • سلام شوهر من مدت 3 سال و 5 ماه است که مفقود شده می خواستم بدونم من می تونم طلاق بگیرم و ازدواج مجدد داشته باشم ؟ 
1400/07/01

سلام براساس ماده 1029 قانون مدنی هر گاه شخصی 4 سال تمام غایب مفقود الاثر باشد زن می تواند تقاضای طلاق کند. با توجه به این ماده شما تا انتقضای مدت ذکر شده در ماده نمی توانید طلاق بگیرید. مگر اینکه طبق ماده 1130 قانون مدنی بتوانید سختی و مشقت یا به عبارتی عسر و حرج خود را در وضع پیش آمده در دادگاه و نزد قاضی اثبات کنید که در این صورت دادگاه حکم به طلاق شما صادر می کند .

1400/07/01

شماباید با اسنادومدارک دال برعسروحرج ومفقودالاثربودن ;طرح دعوا برای متارکه توامان مطالبه حقوق ودیون ممتازه من الجمله( مهریه نفقه اجرت المثل ایام زناشویی و خسارات دادرسی) به محکمه عمومی حقوقی محل سکونت بوسیله دفاتر خدمات قضایی ارائه دهید.رویه جاریه (درزمان جنگ یکسال و درفورس ماژور1لغایت3سال بود واینک ودرحالت عادی3سال) کفایت خواهد نمود.قبل از طرح دعوا بهتراست استشهادنامه ازچهارنفر که کاملا مطلع و باشما رابطه خاص خویشاوندی ندارند یا مزدبگیر و...ندارد دردفترخانه اسنادرسمی حاضر وسندرسمی اخذ وهمراه با کلیه مدارک و اسنادومدارک وهمچنین نکاحنامه واصول مستندات هویتی به دفاترخدمات قضایی مراجعه نمایید.اگرمشکل ومعضل خاص داریدحتما باانعقادقراردادبا یک وکیل متخصص موضوع راحل نمایید.

-->