• آیا میتوانم مالی که اجراییه در مورد آن صادر شده است را تغییر دهم؟
  • سلام میخواستم بدونم که اگر در خصوص یکی از اموال من اجراییه صادر شده باشد میتوانم قبل از فروش آن را تغییر دهم و یکی دیگر از اموالم را معرفی کنم؟
1400/07/01

سلام بله بر اساس قانون میتوانید مال دیگری را معرفی کنید فقط باید به این نکته توجه داشته باشید که مال معرفی شده از حیث قیمت و سهولت فروش نباید از مالی که قبلا توقیف شده کمتر باشد.

-->