• معاملات ورثه نسبت به اموال به جا مانده از متوفی قبل از ادای دیون
  • سلام من از شخصی به موجب قراردادی مبلغ 350 میلیون طلبکار بودم که آن شخص اخیرا به موجب بیماری کرونا فوت کردند .آن شخص دارای کارخانه ی تولیدی بزرگی بودند. حال که به ورثه ی آن شخص جهت وصول طلبم مراجعه کردم متوجه شدم وراث کارخانه را فروختند و به من گفتند مگر از ما طلبکار هستی؟؟ می خواستم بدونم برای وصول طلبم چه کاری باید انجام بدم ؟
1400/07/01

سلام طبق ماده 871 قانون مدنی هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبور نافذ نبوده و طلبکاران می توانند آن را برهم بزنند . بر طبق این ماده شما می توانید معامله ی مزبور را باطل کنید مگر اینکه متوفی مال یا اموال دیگری نیز داشته باشد که وراث بتواند از محل فروش آن ها دیون متوفی را ادا کنند که در این صورت معامله ی اول صحیح و به قوت خود باقی می ماند.

و در مورد اینکه وراث به شما گفته اند "مگر از ما طلبکاری" بر اساس ماده 248 قانون امور حسبی در صورتی که وراث ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول ادا تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود. در مورد پرونده شما تصرف وراث در ترکه در حکم قبول ترکه می باشد و ایشان مسئول ادای تمام دیون متوفی هستند.

-->