• موارد طلاق بائن چیست؟
  • در چه مواردی، طلاق بائن است؟
1400/07/01

طلاق بائن بردوقسم است اما قبل ازآن متذکرمیشودکه این نوع متارکه چه ازنوع**توافق-غیرتوافق**باشدقابل رجوع نمیباشد 1-بائن خلع مدخوله که پس ازعقد دخول با*زوجه* انجام شده باشدکه کل مهریه به زوجه تعلق خواهدگرفت. 2-بائن غیرمدخوله که دخول انجام نشده باشدودراین حالت نیم ازمهریه به*زوجه*تعلق خواهدگرفت والبته طلاق بائن خلع ومبارات نیز هم هست که ازاین مبحث خارج است.

-->