• آیا میتوان مالی که قبلا توقیف شده را توقیف کرد؟
  • سلام من از شخصی مبلغی به عنوان طلب داشتم و دادگاه حکم به نفع من صادر کرد وقتی بعد از صدور اجراییه خواستم مال را توقیف کنم متوجه شدم که آن مال توسط یکی از طلبکاران قبلا توقیف شده میخواستم بدونم که اگر من هم این مال را توقیف کنم فایده دارد یا خیر؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون شما می‌توانید مال را توقیف کنید و قسمت اجرا به درخواست شما توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلا مال را توقیف کرده است اطلاع میدهد و مازاد ارزش با توجه به مقدار طلب شما توقیف میشود و طلب شما از این ناحیه دریافت میشود

-->