• دستور تخلیه ملک مسکونی( نمونه یک درخواست دستور تخلیه را جهت اظهار نظر می فرستم)
  • مشخصات نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان خوانده وکیل تعیین خواسته و بهای آن تقاضای صدور دستور تخليه عين مستاجره به جهت انقضای عدم پرداخت بیش از سه ماه اجاره وتتمه بدهی اجاره ماه های قبل و مطالبه کليه خسارات دادرسی دلایل و منضمات 1- تصویر مصدق قرارداد اجاره 2- تصویرچک ضمانت تخلیه شرح دادخواست رياست محترم شورای حل اختلاف شهرضا سلام عليکم ضمن عرض ادب و احترام در خصوص دادخواهی موکل مراتب را به شرح ذيل به استحضار عالی می رساند؛ ۱-به موجب قرارداد اجاره منعقده فی مابين موکل و خوانده محترم منافع شش دانگ يک واحد مسکونی واقع در شهرضا خیابان امیرکبیر کوی سمیه پلاک 18 طبقه دوم از تاریخ 95/10/15 الی 96/10/15 به مدت یکسال با مبلغ اجاره ماهانه 380 هزارتومان و مبلغ سه میلیون تومان ودیعه اجاره داده شده است. 2-مع لاسف مستاجر از تاریخ تحویل عين مستاجره تاکنون بیش از سه ماه است که از پرداخت اجاره عدول ورزيدند. لذا با عنايت به مطالب معنونه تقاضای صدور دستور تخليه به انضمام مطالبه کليه خسارات دادرسی مورد استدعا می باشد. با احترام محل امضاء – مهر اثر انگشت شماره و تاريخ ثبت دادخواست رياست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسيدگی فرماييد نام و نام خانوادگی ارجاع کننده………………………………. تاريخ …………………….. امضاء محل نقش تمبر
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

لطفا بفرمائید 1-چک ضمانت را می توانم به اجرا بگذارم .2- خودم می توانم بصورت دستی درخواست صدور دستور تخلیه را به شورای حل اختلاف بدهم؟

-->