• آیا میتوان مالی که توقیف شده است را به شخص دیگری واگذار کرد؟
  • سلام یک واحد آپارتمان من را یکی از طلبکارانم توقیف کرده است میخواستم بدونم که آیا میتوانم مالی که توقیف شده است را به شخص دیگری واگذار کنم یا خیر
1400/07/01

بر اساس ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی

شما نمیتوانید واحد آپارتمان خود را که مورد توقیف واقع شده است به شخص دیگری واگذار نمایید و هرگونه نقل و انتقال باطل و بلااثر است

-->